Flow Visualization

  • Hanqi Guo, Xiaoru Yuan, Jian Huang and Xiaomin Zhu. Coupled Ensemble Flow Line Advection and Analysis. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (SciVis '13), 19(12):2733-2742, 2013.
  • Prof. Xiaoru Yuan (Faculty)
  • Hanqi Guo (Student)
  • Fan Hong (Student)