Students list

Group 1 : Ye Cheng, Qingya Shu

Group 2 : Qiqi Zeng, Jiali Huang

Group 3 : Fan Hong, Daye Chen

Group 4 : Richen Liu, Jiang Zhang, Hongwei Ai

Group 5 : Yichong Bai, Hantian Zhang