Papers of Vis Workshop 2013 Published in Journal of Visulaization.

[1] Guihua Shan, Maojin Xie, Feng'An Li, Yang Gao, Xuebin Chi. Interactive visual exploration of halos in large-scale cosmology simulation. J. Visualization 17(3): 145-156 (2014).

[2] Richen Liu, Hanqi Guo, Xiaoru Yuan. Seismic structure extraction based on multi-scale sensitivity analysis. J. Visualization 17(3): 157-166 (2014).

[3] Xin Li, Weifeng Chen, Yubo Tao, Zhiyu Ding. Efficient quadratic reconstruction and visualization of tetrahedral volume datasets. J. Visualization 17(3): 167-179 (2014).

[4] Ying Zhao, Xing Liang, Xiaoping Fan, Yiwen Wang, Mengjie Yang, Fangfang Zhou. MVSec: multi-perspective and deductive visual analytics on heterogeneous network security data. J. Visualization 17(3): 181-196 (2014).